Anna König Jerlmyr

Stadens planer för framtidens Kista

Anna König Jerlmyr, Stockholms finansborgarråd

Vilka utmaningar ser du för Kista och vilka konkreta satsningar och investeringar gör staden för att lösa dessa?

”Idag upplevs flera platser i Kista som otrygga. Ett exempel för att göra området tryggare är att göra platsen mer levande under dygnets alla timmar. Vi har idag 17 km stängda fasader som behöver omvandlas till levande bottenvåningar. Så för att skapa mer liv och rörelse investeras det nu 20 miljarder i fastigheter, offentliga miljöer och projekt för att utveckla hela Järva. Detta arbete sker utefter en gemensam handlingsplan mellan staden, de privata aktörerna och universiteten i området.”

Vad är stadens ambitionsnivå för utvecklingen av befintliga områden i Kista, exempelvis busstorget?

”Tillsammans med de privata aktörerna i området delar vi ambitionen om att rusta upp Kista och det prioriterade området Kista busstorg. Varje dag passerar 60 000 boende, men också pendlare, busstorget och vi behöver här få till en snabb förändring för att öka tryggheten. Staden har därför satsat 10 miljoner på Kista busstorg och inlett arbetet med platssamverkan där staden och privata aktörer går samman för att skapa tryggare torg. Vi vill bl.a. se fler trygghetskameror och bättre belysning.”

Hur kommer utvecklingen av Kista stärka Stockholms konkurrenskraft ur ett internationellt perspektiv som fortsätter attrahera kompetens inom innovation?

”Idag är det få platser i Sverige och Europa som kan matcha Kista vad gäller högteknologiska jobb per kvadratmeter. Miljardsatsningarna skapar nu fler möjligheter för världsledande techbolag att etablera sig och se Kista som det självklara valet.

Men för att företagen ska kunna växa här behövs arbetskraft med relevant kompetens. Staden har därför växlat upp arbetet med talangattraktion och International house för att locka hit internationell kvalificerad arbetskraft, entreprenörer, studenter och forskare. Vi behöver också kunna erbjuda talangerna bostäder och har därför markanvisat för de första talangbostäderna i Hagastaden.”

Hur arbetar ni med hållbart resande från och till Kista?

”Kollektivtrafiken är fantastisk ur ett hållbarhetsperspektiv. Idag finns både buss och tunnelbana till Kista, och 2025 kommer tvärbanan mot Kista stå färdig. Det är viktigt med flera olika slag av kollektivtrafiklösningar till Kista, och det jobbar vi hela tiden med att möjliggöra. Positivt är också att vi kan se att det skett en kraftig ökning av antalet cyklande i staden och vi arbetar därför för att möjliggöra ännu bättre framkomlighet och cykelvägar.

Men även bilen kommer ha en plats i framtida Kista, både person- och transportbilar. Vi bevittnar en snabb omställning från fossildrivna bilar till elbilar, som snabbas på ännu mer av de höga bränslekostnaderna.

Stockholms stad har dessutom startat en elektrifieringspakt med näringslivet där vi tillsammans arbetar för att elektrifiera trafiken för att kunna nå vårt ambitiösa mål om en elektrifierad trafik till 2030. Vi är för åttonde året i rad bästa kommun i användning av miljöbilar. Stockholm har ambitiösa klimatmål och Stockholms stad blev i år antagen till att ingå som en av 100 städer i EU med målet att bli klimatneutrala redan 2030.”